นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 347 คน

เยี่ยมชม 21,590 คน

สถานที่สำคัญ

ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบลหินดาต

9 ตุลาคม 2562 35 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบลหินดาต

ที่ตั้งเลขที่ 112 หมู่ที่ 6 ตำบลหินดาต  อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา

          แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านลุงเหลา หมู่6 บ้านหนองหิน ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร   เป็นแหล่งเรียนรู้ประจำตำบลหินดาต โดยมีนายเฉลา เงินคำ เป็นผู้ก่อตั้งและดูแลภายในครอบครัว จากพื้นที่ จำนวน 20 ไร่ ซึ่งทำการเกษตรเชิงเดี่ยว มาเป็นเวลาหลายปี จึงมีสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สนับสนุนและพัฒนาที่ดิน ให้สามารถใช้อย่างคุ้มค่า จากการปลูกพื้นเชิงเดี่ยว จึงพัฒนาการทำการเกษตรแบบผสมผสาน  มีการปลูกพืชหมุนเวียน การทำปุ๋ยหมักใช้เอง การเลี้ยงปลาและเลี้ยงสัตว์ ที่หลากหลาย จึงได้พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ประจำตำบลหินดาต เพื่อสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนและนักศึกษาได้เข้ามาศึกษาหารความรู้ต่อไป

สิ่งที่สนใจเรียนรู้

          แหล่งเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองหิน เป็นแหล่งรวบรวมการทำเกษตรผสมผสาน  โดยการปลูกพื้นหลายชนิด สลับสับเปลี่ยน และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า 

วีดีโอแนะนำแหล่งเรียนรู

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  นางสาวชลธิชา  วรนาม (วิทยากรประจำศูนย์เรียนรู้ฯ) เบอร์โทร 0833309602

 

เอกสารแนบ 8 ไฟล์
.634.28 KB   แสดงภาพ
.467.04 KB   แสดงภาพ
.705.16 KB   แสดงภาพ
.663.96 KB   แสดงภาพ
.324.94 KB   แสดงภาพ
.231.29 KB   แสดงภาพ
.539.52 KB   แสดงภาพ
.756.08 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา