นายจำรูญ กาฬภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
096-3094427

ออนไลน์ 144 คน

เยี่ยมชม 53,312 คน

สภาพสังคม
การศึกษา

สรุปข้อมูลจปฐ.จำแนกจำนวนประชากรตามระดับการศึกษา ปี 2561 ที่มีอยู่จริง

ข้อมูลจำนวนครูผู้ดูแลเด็กเล็ก และจำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลหินดาต ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561


ศาสนา
- วัดหินดาต - วัดมอเจริญ
- วัดเกาะแก้ว - วัดเขาน้ำอุ่น
- วัดบ้านใหม่เชียงราย - วัดหนองหิน
- วัดหนองสังกะสี - สำนักสงฆ์อุดมทรัพย์
- วัดซับใหญ่ - วัดจอมทอง
- วัดปางมะนาว - สำนักสงฆ์คลองมะนาว
- โบสถ์ศาสนาคริสต์ - วัดเริงกะพงคงคาราม
- วัดป่าธรรมธารา

สาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินดาต - โรงพยาบาล ปางศิลาทอง ขนาด 30 เตียง
- เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาล จำนวน 80 คน - เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 7 คน

ความปลัดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

ศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
สมาชิกอาสาอปพร. 135 คน สมาชิกอาสากู้ชีพ 35 คน

เปลี่ยนภาษา