เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลประวัติศาสตร์ตำบลหินดาต
เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2520 ตำบลหินดาต ขึ้นอยู่กับกรมการปกครอง อำเภอคลองขลุง และตำบลหินดาต ได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอปางศิลาทอง วันที่ 31 พฤษภาคม 2536 พร้อมด้วย ตำบลโพธิ์ทอง และตำบลปางตาไว โดยทั้ง 3 ตำบลได้นำชื่อตำบล ทั้ง 3 ตำบลมาเป็นชื่อในการตั้งชื่อ กิ่งอำเภอปางศิลาทอง มีที่มาว่า

“ ปางตาไว เลื่องลือ แม่วงก์งาม
หินดาต กระเดื่องนาม หมู่บ้านเด่น
โพธิ์ทอง พืชพรรณงาม นามร่มเย็น
รวมกันเป็น ปางศิลาทอง ของกำแพง

ปาง มาจาก ปางตาไว ศิลา มาจาก หินดาต
ทอง มาจาก โพธิ์ทอง ตำบลหินดาต ได้เปลี่ยนรูปแบบการปกครองจากระบบ แบบสภาตำบล มาเป็นแบบองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อปี พ.ศ.2538 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก ปัจจุบันยกฐานเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง หมู่บ้านจำนวน 14 หมู่บ้าน


คำขวัญประจำตำบลหินดาต


" บ้านเล็กในป่าใหญ่ ผ้าไหมและผ้าทอ
สานต่อวัฒนธรรม เลิศล้ำหมู่บ้านเด่น
ร่มเย็นธรรมธารา ชาวประชาสามัคคี
ประเพณีสี่เผ่า หินดาตเราระบือนาม "
0.01s. 0.50MB