เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เลขที่ 999 ถนนโค้งวิไล-เขาน้ำอุ่น ตั้งอยู่บ้านหินดาต หมู่ที่ 1 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือติดต่อกับ ตำบลคลองลานพัฒนา
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลปางมะค่า
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลโพธิ์ทอง
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลปางตาไว

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต อยู่ในเขตอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร มีระยะห่างจากอำเภอ 2 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดกำแพงเพชร ประมาณ 75 กิโลเมตร


เนื้อที่

ตำบลหินดาต มีเนื้อที่ประมาณ 49,398 ไร่ หรือ 79 ตารางกิโลเมตร


ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลหินดาต พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม และสูงเป็นบางส่วน มีป่าไม้พื้นที่ติดกับเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองขลุง- แม่วงก์ ประชาชนบุกรุกเป็นที่ทำกินและครอบครองใช้ประโยชน์พื้นที่ สภาพดินเป็นดินเหนียว และดินทราย มีป่าเสื่อมโทรม สภาพโดยทั่วไปอุดมสมบูรณ์ ในหมู่บ้านที่มีพื้นที่ราบมีสภาพแห้งแล้งเป็นบางส่วน


จำนวนหมู่บ้าน / ครัวเรือน / ประชากร / ระดับการพัฒนา0.01s. 0.75MB