นายจำรูญ กาฬภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
096-3094427

ออนไลน์ 135 คน

เยี่ยมชม 53,298 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
ประวัติศาสตร์ตำบลหินดาต
เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2520 ตำบลหินดาต ขึ้นอยู่กับกรมการปกครอง อำเภอคลองขลุง และตำบลหินดาต ได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอปางศิลาทอง วันที่ 31 พฤษภาคม 2536 พร้อมด้วย ตำบลโพธิ์ทอง และตำบลปางตาไว โดยทั้ง 3 ตำบลได้นำชื่อตำบล ทั้ง 3 ตำบลมาเป็นชื่อในการตั้งชื่อ กิ่งอำเภอปางศิลาทอง มีที่มาว่า

" ปางตาไว เลื่องลือ แม่วงก์งาม หินดาต กระเดื่องนาม หมู่บ้านเด่น
โพธิ์ทอง พืชพรรณงาม นามร่มเย็น รวมกันเป็น ปางศิลาทอง ของกำแพง "


ปาง มาจาก ปางตาไว ศิลา มาจาก หินดาต
ทอง มาจาก โพธิ์ทอง ตำบลหินดาต ได้เปลี่ยนรูปแบบการปกครองจากระบบ แบบสภาตำบล มาเป็นแบบองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อปี พ.ศ.2538 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก ปัจจุบันยกฐานเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง หมู่บ้านจำนวน 14 หมู่บ้าน


คำขวัญประจำตำบลหินดาต

" บ้านเล็กในป่าใหญ่ ผ้าไหมและผ้าทอ สานต่อวัฒนธรรม เลิศล้ำหมู่บ้านเด่น
ร่มเย็นธรรมธารา ชาวประชาสามัคคี ประเพณีสี่เผ่า หินดาตเราระบือนาม "ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เลขที่ 999 ถนนโค้งวิไล-เขาน้ำอุ่น ตั้งอยู่บ้านหินดาต หมู่ที่ 1 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือติดต่อกับ ตำบลคลองลานพัฒนา
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลปางมะค่า
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลโพธิ์ทอง
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลปางตาไว

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต อยู่ในเขตอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร มีระยะห่างจากอำเภอ 2 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดกำแพงเพชร ประมาณ 75 กิโลเมตร


เนื้อที่

ตำบลหินดาต มีเนื้อที่ประมาณ 49,398 ไร่ หรือ 79 ตารางกิโลเมตร


ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลหินดาต พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม และสูงเป็นบางส่วน มีป่าไม้พื้นที่ติดกับเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองขลุง- แม่วงก์ ประชาชนบุกรุกเป็นที่ทำกินและครอบครองใช้ประโยชน์พื้นที่ สภาพดินเป็นดินเหนียว และดินทราย มีป่าเสื่อมโทรม สภาพโดยทั่วไปอุดมสมบูรณ์ ในหมู่บ้านที่มีพื้นที่ราบมีสภาพแห้งแล้งเป็นบางส่วน


จำนวนหมู่บ้าน / ครัวเรือน / ประชากร / ระดับการพัฒนา
เปลี่ยนภาษา