เมนูหลัก

บริการประชาชน - รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ใบประกาศเกียรติคุณผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ประจำปี 2562 130
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประจำปี 2562326
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) ประจำปี 2562130
หนังสือแจ้งผลคะแนนการประเมินประสทธิภาพของอปท.(LPA) ประจำปี 2562154
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประจำปี 25611289
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) ประจำปี 25611395
หนังสือแจ้งผลคะแนนการประเมินประสทธิภาพของอปท.(LPA) ประจำปี 25611377
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประจำปี 2560162
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) ประจำปี 25603113
หนังสือส่งผลคะแนนการประเมินประสทธิภาพของอปท.(LPA) ประจำปี2560166
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประจำปี 2559165
หนังสือส่งผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) ประจำปี 2559171
รายงานผลการประเมินประสทธิภาพของอปท.(LPA) ประจำปี 2559286
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประจำปี 2558160

ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB