เมนูหลัก

บริการประชาชน - รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ใบประกาศเกียรติคุณผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ประจำปี 2562 113
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประจำปี 2562312
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) ประจำปี 2562114
หนังสือแจ้งผลคะแนนการประเมินประสทธิภาพของอปท.(LPA) ประจำปี 2562130
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประจำปี 25611274
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) ประจำปี 25611361
หนังสือแจ้งผลคะแนนการประเมินประสทธิภาพของอปท.(LPA) ประจำปี 25611327
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประจำปี 2560151
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) ประจำปี 25603100
หนังสือส่งผลคะแนนการประเมินประสทธิภาพของอปท.(LPA) ประจำปี2560155
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประจำปี 2559159
หนังสือส่งผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) ประจำปี 2559160
รายงานผลการประเมินประสทธิภาพของอปท.(LPA) ประจำปี 2559261
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประจำปี 2558150

ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB