เมนูหลัก

บริการประชาชน - รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ใบประกาศเกียรติคุณผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ประจำปี 2562 146
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประจำปี 2562359
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) ประจำปี 2562146
หนังสือแจ้งผลคะแนนการประเมินประสทธิภาพของอปท.(LPA) ประจำปี 2562171
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประจำปี 25611307
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) ประจำปี 25611441
หนังสือแจ้งผลคะแนนการประเมินประสทธิภาพของอปท.(LPA) ประจำปี 25611397
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประจำปี 2560175
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) ประจำปี 25603129
หนังสือส่งผลคะแนนการประเมินประสทธิภาพของอปท.(LPA) ประจำปี2560177
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประจำปี 2559178
หนังสือส่งผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) ประจำปี 2559185
รายงานผลการประเมินประสทธิภาพของอปท.(LPA) ประจำปี 25592100
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประจำปี 2558172

ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB