เมนูหลัก

บริการประชาชน - รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประจำปี 25611236
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) ประจำปี 25611250
หนังสือแจ้งผลคะแนนการประเมินประสทธิภาพของอปท.(LPA) ประจำปี 25611221
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประจำปี 2560137
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) ประจำปี 2560347
หนังสือส่งผลคะแนนการประเมินประสทธิภาพของอปท.(LPA) ประจำปี2560138
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประจำปี 2559139
หนังสือส่งผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) ประจำปี 2559140
รายงานผลการประเมินประสทธิภาพของอปท.(LPA) ประจำปี 2559241
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประจำปี 2558136

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB