เมนูหลัก

บริการประชาชน - มาตรฐานการให้บริการ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ของ อบต.หินดาต897
คู่มือการส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน4235
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานอบต.หินดาต784
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2561-25634111

ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB