เมนูหลัก

บริการประชาชน - มาตรฐานการให้บริการ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด111
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ112
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 111
ประกาศข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ของ อบต.หินดาต8173
คู่มือการส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน4268
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานอบต.หินดาต7110
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2561-25634126

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB