เมนูหลัก

บริการประชาชน - ดาวน์โหลด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อมูลด้าน competency (ประเภทอำนวยการท้องถิ่น)3116
ข้อมูลด้าน competency (ประเภทวิชาการ)893
ข้อมูลด้าน competency (ประเภททั่วไป)698
ข้อมูลด้าน competency (ประเภทบริหารท้องถิ่น)180
นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)18
นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)18
นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)17
นักบริหารงานคลัง (ต้น-สูง)17
นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)18
นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)19
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)110
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)19
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)110
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)112
นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-ชำนาญการ)19
นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการ)18
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-ชำนาญการ)18
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-ชำนาญการ)19
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-ชำนาญการ)19
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-ชำนาญการ)18

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB