เมนูหลัก

บริการประชาชน - ดาวน์โหลด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อมูลด้าน competency (ประเภทอำนวยการท้องถิ่น)3156
ข้อมูลด้าน competency (ประเภทวิชาการ)8125
ข้อมูลด้าน competency (ประเภททั่วไป)6126
ข้อมูลด้าน competency (ประเภทบริหารท้องถิ่น)1109
นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)122
นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)122
นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)122
นักบริหารงานคลัง (ต้น-สูง)119
นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)122
นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)122
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)120
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)122
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)125
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)125
นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-ชำนาญการ)124
นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการ)121
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-ชำนาญการ)125
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-ชำนาญการ)122
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-ชำนาญการ)124
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-ชำนาญการ)126

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB