เมนูหลัก

บริการประชาชน - บริการแบบฟอร์มต่างๆ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม175
แบบคำร้องทุกข์ ร้องเรียน (โทรศัพท์)1198
แบบคำร้องทุกข์ ร้องเรียน (ด้วยตนเอง)174
แบบคำร้องขอดูข้อมูลข่าวสาร112
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ184
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน184
แบบฟอร์มใบลาป่วย,ลากิจส่วนตัว191
แบบฟอร์มแจ้งขอใช้รถกู้ชีพ158
แบบฟอร์มแจ้งความเดือดร้อนของหมู่บ้าน114
แบบคำร้องแจ้งให้ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน118
แบบคำร้องแจ้งให้ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน167
แบบฟอร์มแจ้งขอสนับสนุนกำลังพล อปพร.อบต.หินดาต1132
แบบฟอร์มใบยืมครุภัณฑ์1608

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB