เมนูหลัก

บริการประชาชน - บริการแบบฟอร์มต่างๆ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม172
แบบคำร้องทุกข์ ร้องเรียน (โทรศัพท์)1177
แบบคำร้องทุกข์ ร้องเรียน (ด้วยตนเอง)166
แบบคำร้องขอดูข้อมูลข่าวสาร15
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ165
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน169
แบบฟอร์มใบลาป่วย,ลากิจส่วนตัว169
แบบฟอร์มแจ้งขอใช้รถกู้ชีพ153
แบบฟอร์มแจ้งความเดือดร้อนของหมู่บ้าน16
แบบคำร้องแจ้งให้ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน18
แบบคำร้องแจ้งให้ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน155
แบบฟอร์มแจ้งขอสนับสนุนกำลังพล อปพร.อบต.หินดาต174
แบบฟอร์มใบยืมครุภัณฑ์1100

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB