เมนูหลัก

บริการประชาชน - ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ110
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน17
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การจัดเก็บภาษีป้าย111
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่18
การมอบอำนาจของปลัดอบต.ให้รองปลัดอบต. ปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563119
การมอบอำนาจของนายก อบต. ให้รองนายก อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563110
คำสั่งการมอบอำนาจของนายกอบต.ให้รองนายกอบต. ประจำปีงบประมาณ 2562165
คำสั่งการมอบอำนาจของปลัดอบต.ให้รองปลัดอบต. ปฏิบัติราชการแทน ประจำปี 2562177
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 19
แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต157
แผนผังและขั้นตอนการปฏิบัติงานทะเบียนพาณิชย์19
โครงการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารเป็นศูนย์บริการร่วม One Stop Service1224
ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมอบต.หินดาต(One stop Service)1188
คำสั่งแต่งต้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์บริการร่วมอบต.หินดาต (One Stop Service)1219

ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB