เมนูหลัก

บริการประชาชน - ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ14
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน12
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การจัดเก็บภาษีป้าย13
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่13
การมอบอำนาจของปลัดอบต.ให้รองปลัดอบต. ปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256318
การมอบอำนาจของนายก อบต. ให้รองนายก อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256316
คำสั่งการมอบอำนาจของนายกอบต.ให้รองนายกอบต. ประจำปีงบประมาณ 2562157
คำสั่งการมอบอำนาจของปลัดอบต.ให้รองปลัดอบต. ปฏิบัติราชการแทน ประจำปี 2562166
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 15
แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต134
แผนผังและขั้นตอนการปฏิบัติงานทะเบียนพาณิชย์15
โครงการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารเป็นศูนย์บริการร่วม One Stop Service1217
ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมอบต.หินดาต(One stop Service)1179
คำสั่งแต่งต้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์บริการร่วมอบต.หินดาต (One Stop Service)1198

ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB