เมนูหลัก

บริการประชาชน - ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ132
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน129
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การจัดเก็บภาษีป้าย134
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่127
การมอบอำนาจของปลัดอบต.ให้รองปลัดอบต. ปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25631466
การมอบอำนาจของนายก อบต. ให้รองนายก อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563127
คำสั่งการมอบอำนาจของนายกอบต.ให้รองนายกอบต. ประจำปีงบประมาณ 2562184
คำสั่งการมอบอำนาจของปลัดอบต.ให้รองปลัดอบต. ปฏิบัติราชการแทน ประจำปี 25621264
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 126
แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต194
แผนผังและขั้นตอนการปฏิบัติงานทะเบียนพาณิชย์125
โครงการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารเป็นศูนย์บริการร่วม One Stop Service1250
ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมอบต.หินดาต(One stop Service)1233
คำสั่งแต่งต้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์บริการร่วมอบต.หินดาต (One Stop Service)1248

ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB