เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คู่มือการปฎิบัติงาน (กองการศึกษา)336
คู่มือการปฎิบัติงาน (กองคลัง)340
คู่มือการปฎิบัติงาน (สำนักปลัด)741
คู่มือการปฎิบัติงาน (กองสาธารณสุข)440
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด1148
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน (ต.ค.62-มี.ค.63) ประจำปี 2563 (สำนักปลัด) ทะเบียนพาณิชย์160
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการคู่มือประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ จำนวน 12 คู่มือ (ต.ค.62-มี.ค.63) ประจำปี 2563145
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน (ต.ค.62-มี.ค.63) ประจำปี 2563 (กองคลัง)141
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน (ต.ค.62-มี.ค.63) ประจำปี 2563 (กองการศึกษาฯ)138
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน (ต.ค.62-มี.ค.63) ประจำปี 2563 (กองช่าง)135
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน (ต.ค.62-มี.ค.63) ประจำปี 2563 (สำนักปลัด) งานพัฒนาชุมชน138
ใบประกาศเกียรติคุณผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ประจำปี 2562 157
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ145
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน147
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การจัดเก็บภาษีป้าย149
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่141
การมอบอำนาจของปลัดอบต.ให้รองปลัดอบต. ปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256311145
การมอบอำนาจของนายก อบต. ให้รองนายก อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563144

ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB