เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการคู่มือประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ จำนวน 12 คู่มือ (ประจำเดือนตุลาคม 2561 - เมษายน 2562) ประจำปีงบประมาณ 25621165
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2562 (กองสาธารณสุข)126
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2562 (สำนักปลัด)1172
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี2562 (กองการศึกษา)1155
คู่มือการปฎิบัติงานตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง1162
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณ1201
คู่มือการเลื่อนระดับ1107
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี1219
คำสั่งการมอบอำนาจของนายกอบต.ให่รองนายกอบต. ประจำปีงบประมาณ 2562138
คำสั่งการมอบอำนาจของปลัดอบต.ให้รองปลัดอบต. ปฏิบัติราชการแทน ประจำปี 2562141
แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม150
ประกาศข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ของ อบต.หินดาต852
แบบคำร้องทุกข์ ร้องเรียน (โทรศัพท์)1145
แบบคำร้องทุกข์ ร้องเรียน (ด้วยตนเอง)143
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี2561 (กองคลัง)129
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประจำปี 25611236
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) ประจำปี 25611250
หนังสือแจ้งผลคะแนนการประเมินประสทธิภาพของอปท.(LPA) ประจำปี 25611221
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย198

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB