เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563114
รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563112
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562160
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2562)369
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกอบต. ประจำปี 2561671
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564161
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2561)279

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB