เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - งบแสดงสถานะการเงิน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 256312
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 256319
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่3 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 256319
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาส 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2563113
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 256318
งบทดลองปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563117
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านมอเจริญ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์120
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562117
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาส 1 ตั้งแต่เดือน ตถลาคมม ถึงเดือน ธันวาคม 256213
งบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 25612305

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB