เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 8 บ้านอุดมทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร (ตามแบบ S62153(S01),LA62025 และตามแบบ อบต.กำหนด)202 เม.ย. 63
โครงการก่อสร้างรั่ว สูง ๒ เมตร ยาว ๑๑๖ เมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินดาต องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร2026 มี.ค. 63
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 บ้าอุดมทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 2217 มี.ค. 63
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาาทอง จังหวัดกำแพงเพชร386 มี.ค. 63
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหินดาต ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร4527 ก.พ. 63
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in - place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ ๘๙-๐๐๒ สายบ้านหนองสังกะสี หมู่ที่ ๗ เชื่อมบ้านจอมทองพัฒนา หมูที่ ๑๐ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร3126 ก.พ. 63
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in - place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ ๘๙-๐๐๑ (สายบ้านหินดาต – วังตะเคียน) หมู่ที่ ๒ บ้านมอเจริญ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 3826 ก.พ. 63
โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านมอเจริญ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร3726 ก.พ. 63
โครงการปรับปรุงฝายกักเก็บน้ำลำคลองขี้เหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหินดาต ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร2325 ก.พ. 63
โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงไร้สายพร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เชียงราย ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร4119 ก.พ. 63
โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงไร้สายพร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเขาน้ำอุ่น ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร3419 ก.พ. 63
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง แบบ LED หมู่ที่ 1 บ้านหินดาต ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร516 ก.พ. 63
โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านอุดมทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 545 ก.พ. 63
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร305 ก.พ. 63
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำคลองอีเก้ง หมู่ที่ 13 บ้านใหม่เริงกะพง ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 4930 ม.ค. 63
โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหมู่ที่ 10 บ้านจอมทองพัฒนา เชื่อมหมู่ที่ 7 บ้านหนองสังกะสี) ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร6230 ม.ค. 63
โครงการขยายเขตไฟฟ้า (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเริงกะพง) หมู่ที่ 3 บ้านเริงกะพง ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร4828 ม.ค. 63
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้ในระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านหินดาต ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 6320 ม.ค. 63
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๑๓ บ้านใหม่เริงกะพง ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร4320 ม.ค. 63
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๑๑ บ้านปางมะนาว ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร4520 ม.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB