เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการขุดลอกแก้มลิงสาธารณะหมู่ที่ 5 บ้านใหม่เชียงราย ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร242 ก.ค. 63
โครงการขุดลอกลำคลองอีเก้งหมู่ที่ 13 บ้านใหม่เริงกะพง ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร232 ก.ค. 63
โครงการขุดลอกลำคลองและขุดลอกแก้มลิงสาธารณะ ภายในตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 2 โครงการ51 ก.ค. 63
โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 8 บ้านอุดมทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร430 มิ.ย. 63
โครงการดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเริงกะพง ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร429 มิ.ย. 63
โครงการขยายเขตไฟฟ้า 3 เฟส โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร1024 มิ.ย. 63
โครงการขุดลอกสระประปา หมู่ที่ 7 บ้านหนองสังกะสี ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร3415 มิ.ย. 63
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาโดยเลเซอร์แบบสแกน Confical scanner ชนิดไม่ต้องขยายม่านตา) (รพ.สต.หินดาต องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต) ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 เครื่อง 9415 เม.ย. 63
โครงการก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 8 บ้านอุดมทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร (ตามแบบ S62153(S01),LA62025 และตามแบบ อบต.กำหนด)842 เม.ย. 63
โครงการก่อสร้างรั่ว สูง ๒ เมตร ยาว ๑๑๖ เมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินดาต องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร5626 มี.ค. 63
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 บ้าอุดมทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 6217 มี.ค. 63
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาาทอง จังหวัดกำแพงเพชร586 มี.ค. 63
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหินดาต ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร7127 ก.พ. 63
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in - place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ ๘๙-๐๐๒ สายบ้านหนองสังกะสี หมู่ที่ ๗ เชื่อมบ้านจอมทองพัฒนา หมูที่ ๑๐ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร6826 ก.พ. 63
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in - place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ ๘๙-๐๐๑ (สายบ้านหินดาต – วังตะเคียน) หมู่ที่ ๒ บ้านมอเจริญ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 6126 ก.พ. 63
โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านมอเจริญ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร6426 ก.พ. 63
โครงการปรับปรุงฝายกักเก็บน้ำลำคลองขี้เหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหินดาต ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร4525 ก.พ. 63
โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงไร้สายพร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เชียงราย ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร7219 ก.พ. 63
โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงไร้สายพร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเขาน้ำอุ่น ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร5219 ก.พ. 63
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง แบบ LED หมู่ที่ 1 บ้านหินดาต ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร666 ก.พ. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB