เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง แบบ LED หมู่ที่ 1 บ้านหินดาต ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร326 ก.พ. 63
โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านอุดมทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 305 ก.พ. 63
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร215 ก.พ. 63
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำคลองอีเก้ง หมู่ที่ 13 บ้านใหม่เริงกะพง ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 3530 ม.ค. 63
โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหมู่ที่ 10 บ้านจอมทองพัฒนา เชื่อมหมู่ที่ 7 บ้านหนองสังกะสี) ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร3530 ม.ค. 63
โครงการขยายเขตไฟฟ้า (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเริงกะพง) หมู่ที่ 3 บ้านเริงกะพง ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร3528 ม.ค. 63
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้ในระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านหินดาต ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 4620 ม.ค. 63
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๑๓ บ้านใหม่เริงกะพง ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร3420 ม.ค. 63
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๑๑ บ้านปางมะนาว ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร3120 ม.ค. 63
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๔ บ้านเขาน้ำอุ่น ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร2920 ม.ค. 63
โครงการขุดลอกสระสาธารณะ หมู่ที่ 8 บ้านอุดมทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร3913 ม.ค. 63
จ้างโครงการติดตั้งฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านมอเจริญ ตำบลหินดาต อำเภอปาฃศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร358 ม.ค. 63
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จัดสวนและน้ำตก โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านอุดมทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร632 ธ.ค. 62
โครงการเสริมสันฝายลำคลองเก้ง หมู่ที่ 13 บ้านใหม่เริงกะพง ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร6826 พ.ย. 62
โครงการก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 8 บ้านอุดมทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร9212 พ.ย. 62
โครงการถมดินประปา หมู่ที่ 1 บ้านหินดาต ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร7725 ต.ค. 62
โครงการวางท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านมอเจริญ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร6525 ต.ค. 62
โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านอุดมทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร5425 ต.ค. 62
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองสังกะสี ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 494 ก.ย. 62
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหินดาต ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 434 ก.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB