เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จัดสวนและน้ำตก โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านอุดมทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร292 ธ.ค. 62
โครงการเสริมสันฝายลำคลองเก้ง หมู่ที่ 13 บ้านใหม่เริงกะพง ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร3026 พ.ย. 62
โครงการก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 8 บ้านอุดมทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร4112 พ.ย. 62
โครงการถมดินประปา หมู่ที่ 1 บ้านหินดาต ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร5025 ต.ค. 62
โครงการวางท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านมอเจริญ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร4925 ต.ค. 62
โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านอุดมทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร4025 ต.ค. 62
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองสังกะสี ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 344 ก.ย. 62
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหินดาต ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 344 ก.ย. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (จุดนานางบุญยิ่ง ขุนอิน) หมู่ที่ 9 บ้านซับใหญ่ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร3515 ส.ค. 62
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 ,หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 12 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร3214 ส.ค. 62
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเลียบลำคลองใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เชียงราย ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร3314 ส.ค. 62
โครงการปรับปรุงถนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ (สายบ้านใหม่เชียงราย - บ้านวังตะเคียน) หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เชียงราย อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร3414 ส.ค. 62
ราคากลางโครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านอุดมทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร2714 ส.ค. 62
โครงการเป่าล้างและทดสอบปริมาณน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4-6 นิ้ว หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 2 ,หมู่ที่ 3 ,หมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 5 ,หมู่ที่ 7 ,หมู่ที่ 8 ,หมู่ที่ 9 ,หมู่ที่ 11 ,หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 14 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร582 ส.ค. 62
โครงการเสริมสันฝาย หมู่ที่ 13 บ้านใหม่เริงกะพง ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร802 ส.ค. 62
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 7 บ้านหนองสังกะสี15427 พ.ค. 62
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านหินดาต5027 พ.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้าน อ.ส.แกะ) หมู่ที่ 14 บ้านรุ่งเรืองทรัพย์ 4927 พ.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านลุงพาน) หมู่ที่ 14 บ้านรุ่งเรืองทรัพย์ 5027 พ.ค. 62
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 2 โครงการ ภายในตำบลหินดาต608 พ.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB