เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๑๑ บ้านปางมะนาว ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร520 ม.ค. 63
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๔ บ้านเขาน้ำอุ่น ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร620 ม.ค. 63
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 16924 ต.ค. 62
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563491 ต.ค. 62
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) หมู่ที่ 13 บ้านใหม่เริงกะพง ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร474 ก.ย. 62
e ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กหมู่ที่14บ้านรุ่งเรืองทรัพย์(ล็อค3)3326 ส.ค. 62
e ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบ LED หมู่ที่1บ้านหินดาต2923 ส.ค. 62
e โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่5บ้านใหม่เชียงราย2922 ส.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) หมู่ที่ 3 บ้านเริงกะพง ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 3916 ส.ค. 62
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 7 บ้านหนองสังกะสี7227 พ.ค. 62
จ่ายขาดเงินสะสมจากการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 25626524 พ.ค. 62
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่จากการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 25625324 พ.ค. 62
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จากการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 6615 พ.ค. 62
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 2 โครงการ ภายในตำบลหินดาต728 พ.ค. 62
รายงานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256112415 พ.ย. 61
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลหินดาต20029 ม.ค. 61
เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนน้ำล้นผ่าน หมู่ที่ 2 บ้านมอเจริญ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร18524 ม.ค. 61
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต17817 ม.ค. 61
โครงการก่อสร้างถนน คสล.น้ำล้นผ่าน หมู่ที่ 1 บ้านหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 30117 ม.ค. 61
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสายข้างประปา หมู่ที่ 1 บ้านหินดาต ตำบลหินดาต14617 ม.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB