เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านหินดาต ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)183 เม.ย. 63
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านมอเจริญ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)213 เม.ย. 63
โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงไร้สายพร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เชียงราย ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร1719 ก.พ. 63
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๑๑ บ้านปางมะนาว ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร1220 ม.ค. 63
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๔ บ้านเขาน้ำอุ่น ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร1420 ม.ค. 63
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 17824 ต.ค. 62
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563581 ต.ค. 62
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) หมู่ที่ 13 บ้านใหม่เริงกะพง ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร524 ก.ย. 62
e ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กหมู่ที่14บ้านรุ่งเรืองทรัพย์(ล็อค3)3926 ส.ค. 62
e ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบ LED หมู่ที่1บ้านหินดาต3423 ส.ค. 62
e โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่5บ้านใหม่เชียงราย3222 ส.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) หมู่ที่ 3 บ้านเริงกะพง ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 5716 ส.ค. 62
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 7 บ้านหนองสังกะสี7627 พ.ค. 62
จ่ายขาดเงินสะสมจากการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 25629024 พ.ค. 62
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่จากการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 25625824 พ.ค. 62
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จากการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 7615 พ.ค. 62
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 2 โครงการ ภายในตำบลหินดาต768 พ.ค. 62
รายงานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256113015 พ.ย. 61
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลหินดาต20929 ม.ค. 61
เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนน้ำล้นผ่าน หมู่ที่ 2 บ้านมอเจริญ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร19524 ม.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB