เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256382 ก.ค. 63
โครงการขุดลอกแก้มลิงสาธารณะหมู่ที่ 5 บ้านใหม่เชียงราย ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร242 ก.ค. 63
โครงการขุดลอกลำคลองอีเก้งหมู่ที่ 13 บ้านใหม่เริงกะพง ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร232 ก.ค. 63
โครงการขุดลอกลำคลองและขุดลอกแก้มลิงสาธารณะ ภายในตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 2 โครงการ51 ก.ค. 63
โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 8 บ้านอุดมทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร530 มิ.ย. 63
โครงการดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเริงกะพง ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร429 มิ.ย. 63
โครงการขยายเขตไฟฟ้า 3 เฟส โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร1024 มิ.ย. 63
โครงการขุดลอกสระประปา หมู่ที่ 7 บ้านหนองสังกะสี ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร3515 มิ.ย. 63
โครงการขุดลอกสระประปา หมู่ที่ 7 บ้านหนองสังกะสี ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร1115 มิ.ย. 63
จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองภายในตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 2 โครงการ512 มิ.ย. 63
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาโดยเลเซอร์แบบสแกน Confical scanner ชนิดไม่ต้องขยายม่านตา) (รพ.สต.หินดาต องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต) ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 เครื่อง 9415 เม.ย. 63
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านหินดาต ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)753 เม.ย. 63
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านมอเจริญ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)783 เม.ย. 63
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ สขร.1)62 เม.ย. 63
โครงการก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 8 บ้านอุดมทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร (ตามแบบ S62153(S01),LA62025 และตามแบบ อบต.กำหนด)842 เม.ย. 63
โครงการก่อสร้างรั่ว สูง ๒ เมตร ยาว ๑๑๖ เมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินดาต องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร5626 มี.ค. 63
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 บ้าอุดมทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 6217 มี.ค. 63
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาาทอง จังหวัดกำแพงเพชร586 มี.ค. 63
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ สขร.1)65 มี.ค. 63
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ สขร.1)1028 ก.พ. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB