นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 348 คน

เยี่ยมชม 21,579 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 มี.ค. 62แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แชร์  
8 มี.ค. 62แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ แชร์  
8 มี.ค. 62แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  แชร์  
10 ต.ค. 61ประกาศข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ของ อบต.หินดาต แชร์  
20 มี.ค. 61คู่มือการส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แชร์  
12 ม.ค. 61แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานอบต.หินดาต แชร์  
12 ต.ค. 60แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2561-2563 แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา