นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 64 คน

เยี่ยมชม 19,492 คน

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 ต.ค. 62แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ แชร์  
30 ต.ค. 62แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน แชร์  
30 ต.ค. 62แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การจัดเก็บภาษีป้าย แชร์  
30 ต.ค. 62แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ แชร์  
7 ต.ค. 62การมอบอำนาจของปลัดอบต.ให้รองปลัดอบต. ปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
7 ต.ค. 62การมอบอำนาจของนายก อบต. ให้รองนายก อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
28 ธ.ค. 61คำสั่งการมอบอำนาจของนายกอบต.ให้รองนายกอบต. ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
26 ธ.ค. 61คำสั่งการมอบอำนาจของปลัดอบต.ให้รองปลัดอบต. ปฏิบัติราชการแทน ประจำปี 2562 แชร์  
11 ก.ค. 61แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  แชร์  
11 ก.ค. 61แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต แชร์  
11 ก.ค. 61แผนผังและขั้นตอนการปฏิบัติงานทะเบียนพาณิชย์ แชร์  
12 ม.ค. 60โครงการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารเป็นศูนย์บริการร่วม One Stop Service แชร์  
12 ม.ค. 60ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมอบต.หินดาต(One stop Service) แชร์  
10 ม.ค. 60คำสั่งแต่งต้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์บริการร่วมอบต.หินดาต (One Stop Service) แชร์  
ลำดับ 1-14 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 14 รายการ
เปลี่ยนภาษา