นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 367 คน

เยี่ยมชม 21,601 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
13 ม.ค. 64มาตรฐานการให้บริการ เรื่องการบริการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แชร์  
21 ต.ค. 63มาตรฐานการให้บริการ เรื่องการจัดสวัสดิการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ แชร์  
24 ก.ย. 63มาตรฐานการให้บริการตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แชร์  
22 พ.ค. 63คู่มือการปฎิบัติงาน (กองการศึกษา) แชร์  
8 พ.ค. 63คู่มือการปฏิบัติงาน (กองช่าง) แชร์  
8 พ.ค. 63คู่มือการปฎิบัติงาน (กองคลัง) แชร์  
8 พ.ค. 63คู่มือการปฎิบัติงาน (สำนักปลัด) แชร์  
7 พ.ค. 63คู่มือการปฎิบัติงาน (กองสาธารณสุข) แชร์  
16 เม.ย. 63มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ แชร์  
13 ก.พ. 62คู่มือการปฎิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง แชร์  
2 ม.ค. 62คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี แชร์  
2 ม.ค. 62คู่มือการปฏิบัติงาน ธุรการ และงานสารบรรณ แชร์  
2 ม.ค. 62คู่มือปฏิบัติงาน การเลื่อนระดับ แชร์  
22 มิ.ย. 61รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย แชร์  
ลำดับ 1-14 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 14 รายการ
เปลี่ยนภาษา