เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ปรับปรุงโครงสรา้งแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่1/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 (กำหนดโครงสร้างประเภทสามัญ)941
เอกสารประชาสัมพันธ์งานการเจ้าหน้าที่221
รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาประสิทธิภพาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น120
รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดเก็บภาษี ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562142
รายงานผลการดำเนินการแผนการสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562118
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563138
สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประจักษ์ ประจำปี 2562315
แผนดำเนินงานประจำปี 2563820
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี 2563119
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต319
รายงานสรุปผลสอบถามความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรต่อองค์กรปีงบประมาณ25621156

ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB