เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาบุคลากร

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาประสิทธิภพาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น16
รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดเก็บภาษี ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256215
รายงานผลการดำเนินการแผนการสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/256215
สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประจักษ์ ประจำปี 256236
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต36
รายงานสรุปผลสอบถามความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรต่อองค์กรปีงบประมาณ25621124
คู่มือประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2562187
ประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของอบต.หินดาต ปีงบประมาณ 2562197
รายงานสรุปผลสอบถามความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรต่อองค์กรปีงบประมาณ2561185
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ อบต.หินดาต467
ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลของอบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563176
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (รอบปีงบประมาณ2561-2563)1279
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (ปีงบประมาณ 2561-2563)2128
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561-25638266

ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB