นายจำรูญ กาฬภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
096-3094427

ออนไลน์ 117 คน

เยี่ยมชม 53,330 คน

ควบคุมภายใน

ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562

16 ตุลาคม 2562 7 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

-รายงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562

- แบบ ปค.1

-แบบ ปค.4

-แบบ ปค.5

- แบบ ปค.6เอกสารแนบ 5 ไฟล์
การประเมินควบคุมภายใน.pdf1.29 MB ดาวน์โหลด
ปค.1.pdf2.67 MB ดาวน์โหลด
ปค.4.pdf5.13 MB ดาวน์โหลด
ปค.5.pdf7.75 MB ดาวน์โหลด
ปค.6.pdf439.10 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา