นายจำรูญ กาฬภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
096-3094427

ออนไลน์ 166 คน

เยี่ยมชม 53,281 คน

ควบคุมภายใน

ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563

20 พฤศจิกายน 2563 18 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

-รายงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563

-แบบ ปค.4

-แบบ ปค.5

- แบบ ปค.6

- แบบ ปค.1

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563

-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563

-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัด/กองช่าง/กองสาธารณสุข/กองการศึกษา/กองคลัง

- คำสั่งกำหนดงานหน้าที่ควมรับผิดชอบของส่วนต่างๆ ภายใน อบต. หินดาต

- การประเมินผลการควบคุมภายในของ อบต.หินดาต ประจำปีงบประมาณ 2563เอกสารแนบ 11 ไฟล์
ส่งรายงานติดตามประเมินผล.pdf2.35 MB ดาวน์โหลด
รายงานยการติดตาม.pdf1.28 MB ดาวน์โหลด
คำสั่ง.pdf9.42 MB ดาวน์โหลด
ปค.1.pdf5.55 MB ดาวน์โหลด
ปค.4(1).pdf10.79 MB ดาวน์โหลด
ปค.4(2).pdf9.93 MB ดาวน์โหลด
ปค.5(1).pdf6.70 MB ดาวน์โหลด
ปค.5(2).pdf9.54 MB ดาวน์โหลด
ปค.6.pdf5.16 MB ดาวน์โหลด
กำหนดหน้าที่รับผิดชอบ.pdf5.17 MB ดาวน์โหลด
การประเมินควบคุมภายใน.pdf8.53 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา