นายจำรูญ กาฬภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
096-3094427

ออนไลน์ 60 คน

เยี่ยมชม 70,837 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
26 เม.ย. 64นโยบายความปลอดภัยในการทำงาน ของพนักงาน ปี 2564 แชร์  
26 เม.ย. 64นโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ปีงบฯ 2564 แชร์  
26 เม.ย. 64กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ปีงบฯ 2564 แชร์  
26 เม.ย. 64ข้อบังคับจรรยาบรรณพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ปีงบฯ 2564 แชร์  
26 เม.ย. 64แผนการเสริมสร้าง วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบฯ 2564 แชร์  
24 เม.ย. 64แผนการจัดการองค์ความรู้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต ปีงบประมาณ 2564 แชร์  
24 เม.ย. 64แผนกลยุทธทรัพยากรบุคคล อบต.หินดาต ปีงบ 2564 แชร์  
13 ม.ค. 63รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาประสิทธิภพาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น แชร์  
29 พ.ย. 62รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดเก็บภาษี ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 แชร์  
31 ต.ค. 62รายงานผลการดำเนินการแผนการสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562 แชร์  
17 ต.ค. 62สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประจักษ์ ประจำปี 2562 แชร์  
30 ส.ค. 62โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต แชร์  
25 มิ.ย. 62รายงานสรุปผลสอบถามความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรต่อองค์กรปีงบประมาณ2562 แชร์  
25 ต.ค. 61คู่มือประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
25 ต.ค. 61ประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของอบต.หินดาต ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
27 มิ.ย. 61รายงานสรุปผลสอบถามความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรต่อองค์กรปีงบประมาณ2561 แชร์  
13 พ.ย. 60แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ อบต.หินดาต แชร์  
6 ก.ย. 60ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลของอบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 แชร์  
6 ก.ย. 60คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (รอบปีงบประมาณ2561-2563) แชร์  
6 ก.ย. 60รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (ปีงบประมาณ 2561-2563) แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 21 รายการ
เปลี่ยนภาษา