นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 55 คน

เยี่ยมชม 10,440 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
13 ม.ค. 63รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาประสิทธิภพาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น แชร์  
29 พ.ย. 62รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดเก็บภาษี ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 แชร์  
31 ต.ค. 62รายงานผลการดำเนินการแผนการสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562 แชร์  
17 ต.ค. 62สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประจักษ์ ประจำปี 2562 แชร์  
30 ส.ค. 62โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต แชร์  
25 มิ.ย. 62รายงานสรุปผลสอบถามความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรต่อองค์กรปีงบประมาณ2562 แชร์  
25 ต.ค. 61คู่มือประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
25 ต.ค. 61ประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของอบต.หินดาต ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
27 มิ.ย. 61รายงานสรุปผลสอบถามความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรต่อองค์กรปีงบประมาณ2561 แชร์  
13 พ.ย. 60แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ อบต.หินดาต แชร์  
6 ก.ย. 60ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลของอบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 แชร์  
6 ก.ย. 60คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (รอบปีงบประมาณ2561-2563) แชร์  
6 ก.ย. 60รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (ปีงบประมาณ 2561-2563) แชร์  
5 ก.ย. 60แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 แชร์  
ลำดับ 1-14 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 14 รายการ
เปลี่ยนภาษา