นายจำรูญ กาฬภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
096-3094427

ออนไลน์ 123 คน

เยี่ยมชม 53,336 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายจำรุณ สกุลพอง

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต

  06-1684-2168

 • นางสาวน้ำทิพย์ คำวงค์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต

  08-8274-2626สำนักปลัด

 • นายสุริยันต์ พรหมคุณ

  หัวหน้าสำนักปลัด

  06-3440-9089

 • นางรสสุคนธ์ กลัดสำเนียง

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • นางสาวจันทร์เพ็ญ มูลผลึก

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • นางสาวพรรณราย สุวรรณนำปน

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • นางสาวพิชญาภัค ลำเพ็ง

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • นายกิตติภาส ภิรมณ์ชัย

  นิติกรปฏิบัติการ

 • นายคณินวัฒน์ เลิศภูริภักดิ์

  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

 • นางสาวนิภาพร ทองศรี

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางสาวน้ำทิพย์ แสนแดง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 • นางสาวฐาปณี การภักดี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 • นางสาวสุทธิพร แสนเขียว

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายวันชัย เพ็ชรพรรณ

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสมชาย สาแก้ว

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสุเพียร บัวแก้ว

  พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์

 • นายบุญถิ่น ประทุมแฝง

  พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา (รถกระเช้า)

 • นางสาววราภรณ์ พลอนทัยสงค์

  ภารโรง

 • นายวสันต์ โสภา

  คนสวน

 • นายทวีศักดิ์ คงทรัพย์

  คนงาน

 • นางสาวอมรรัตน์ อยู่กรัด

  คนงาน

 • นางสาวกิ่งมณี เต่าบุบผา

  คนงาน

 • นายศรัณยู พรหมจรรย์

  คนงาน

กองคลัง

 • นางสาวจารุนีย์ ขำดำ

  นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
  ผู้อำนวยการกองคลัง

  08-9708-9183

 • นางสาวจารุนีย์ ขำดำ

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • -ว่าง-

  นักวิชาการพัสดุ (ปก/ชก)

 • นางเกษศิรินทร์ อมรประเสริฐสุข

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

 • นางสาวนันทนา มัธยา

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง/ชง)

 • นายทองพูล ถนอม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวณฐพร พุกสุก

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวสเก็ตดาว ไทยขำ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวจันทนา ดาวเทียน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • จิรวรรณ ท้าวทา

  คนงาน (แผนที่ภาษี)

 • นายจักรพรรดิ วินิจสร

  คนงาน(แผนที่ภาษี)

กองช่าง

 • นายประสิทธิ์ ทองสุทธิ์

  นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
  ผู้อำนวยการกองช่าง

  09-3139-8361

 • นายประสิทธิ์ ทองสุทธิ์

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • ว่าง

  วิศวกรโยธา (ปก/ชก)

 • นางสาวมนัสชนก ทาสร้อย

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • -ว่าง-

  นายช่างเขียนแบบ (ปง/ชง)

 • นายปฏิภาณ ถนอม

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายสุเทพ อินต๊ะนาม

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • นายอนันตกุล เหล่าเขตกิจ

  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

 • นายลิขิต รัปศิลป์

  ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

 • นางสาวนรินทร์ จันทาทอง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กองการศึกษาฯ

 • นายวิวัชริศร์ หมู่มหาพิทักษ์

  ผู้อำนวยการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  08-1037-2992

 • นางอมราภรณ์ เขม้นเขตการ

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • นางคนึงนิจ คำโปธิ

  ครู ชำนาญการ

 • นางศรัญญา พึ่งธรรม

  ครู

 • นางสุกัญญา ขำดำ

  ครู

 • นางดารุนี นามกระโทก

  ครู

 • นางเกษร แสนแดง

  ครู

 • นางสาวสุมิตรา แจ่มประแดง

  ครู

 • นางอัจฉราภรณ์ พรหมคุณ

  ครู

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)

 • นางสาวปัณชิญา แสนแดง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวนุชนารถ แพงศรี

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางสาวกันยาวรรณ พินิจรุ่งเจริญ

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นายอนุรักษ์ ยวงการ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวสุพัตรา บัวแก้ว

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวสลิลทิพ ใจแสน

  ผู้ดูแลเด็ก

 • -ว่าง-

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)

 • นางสาวสมจิตร สมชาย

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวกนกพร พิลัยพงษ์

  ผู้ดูแลเด็ก

กองสาธารณสุขฯ

 • นางรสสุคนธ์ กลัดสำเนียง

  นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ รักษาราชการแทน
  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  08-1044-0307

 • พันจ่าเอกวสันต์ เขตกัน

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • นายศตวรรษ สวัสดิ์รักษา

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน (ถ่ายโอน ผอ.รพ.สต. ตำบลหินดาต)

 • นางสาวมลวิภา ภักดีการ

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 • นางสาวอัชรา โคเกิด

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 • -ว่าง-

  พยาบาลวิชาชีพ (ปก/ชก)

 • นางสาวสุนิษา อยุธยา

  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

 • นางเนตรญา ศักดิ์สม

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 • นายปฏิคม เจ็งเลิศศิริทรัพย์

  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง/ชง)

 • นางสาวฉัตรฑรินทร์ เที่ยงตรง

  ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

 • นางสาวอัมภาพัชร์ บุญศรีทอง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวปาริชาติ เหล็กสิงห์

  คนงาน

ตรวจสอบภายใน

 • นางสาวพัชรประภา บุญชื่น

  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

  09-4708-1246เปลี่ยนภาษา