นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 96 คน

เยี่ยมชม 20,693 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายชูชาติ พิศสารี

  ประธานสภาอบต.หินดาต

  08-3631-0393

 • นายเทียน โสดาฐาตุ

  รองประธานสภาอบต.หินดาต

  08-4071-3969

 • นายจำรุณ สกุลพอง

  เลขานุการสภาอบต.หินดาต

  06-16842168สมาชิกสภา

 • นายทศรศักดิ์ ศิริมาศ

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายธนพล มาลี

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายไพรัตน์ ขำดำ

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายชะนะ พิลัยพงษ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายทองแดง พรมเมตตา

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นางพิมพรรณ พรหมแสง

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายอุดม เกษสุวรรณ

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายน้อย จันภูเขียว

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายสากล ละออ

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายชินโชติ ดำรงวัฒนสกุล

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายสมบัติ เปรมสมบัติ

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายอภัย จิลำไพกุล

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายเที่ยง ธงกระโทก

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายวิเชียร จำปี

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นายธนพล กิ่งเพชรเสรีชน

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

 • นายวุฒิไกร ศรีษะพรม

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

 • นายบุญลือ แสนเขียว

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

 • นายรอด ศรีเดช

  ส.อบต. หมู่ที่ 14

 • นางการณ์ขวัญ บุญมาก

  ส.อบต. หมู่ที่ 14เปลี่ยนภาษา