นายจำรูญ กาฬภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
096-3094427

ออนไลน์ 126 คน

เยี่ยมชม 53,343 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“ มุ่งพัฒนาด้านคมนาคม นำสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี เศรษฐกิจดีด้านเกษตรกรรม ”ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ทางท่อระบายน้ำและท่าเทียบเรือ
- ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
- พัฒนาระบบการจราจร
- การวางแผนและจัดทำผังเมือง
- การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค / ระบบประปา
- การพัฒนาระบบชลประทาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
- พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ 12 ปี
- พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ
- พัฒนาแหล่งข้อมูลข่าวสารของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
- งานการคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่า
- บำบัดและจัดการขยะมูลฝอย
- การบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตร
- พัฒนาเกษตรธรรมเทค

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมเข้มแข็งและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
- การพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้โปร่งใสตรวจสอบได้
- การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของชุมชน ประชาชนในทุกด้าน
- การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและสังคม
- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- งานพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- พัฒนาระบบคุณภาพในการทำงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน
- การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
- งานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
- ส่งเสริมกีฬา นันทนาการและศาสนา วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
- งานพัฒนาหลักสุขาภิบาลและสถานที่

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
- การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
- พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
- ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เปลี่ยนภาษา