นายจำรูญ กาฬภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
096-3094427

ออนไลน์ 49 คน

เยี่ยมชม 70,783 คน

ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส
วันที่นำขึ้นเรื่อง
4 มิ.ย. 63บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากร ตามประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ แชร์  
27 เม.ย. 63ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต แชร์  
11 มี.ค. 63ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ แชร์  
10 มี.ค. 63รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน แชร์  
27 ก.พ. 63ประกาศ แนวทางการปฏิบัติ การป้องกันและมาตรการรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แชร์  
27 ก.พ. 63ประกาศ การกำหนดนโยบายสำคัญในการบริหารแงค์การของผู้บริหารท้องถิ่น แชร์  
17 ก.พ. 63รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2562 แชร์  
24 ม.ค. 63แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  แชร์  
15 ม.ค. 63การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร แชร์  
14 ม.ค. 63รายงานผลการดำเนินงานเรื่อร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 2562 แชร์  
17 ต.ค. 62แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2563 แชร์  
16 ต.ค. 62ควบคุมภายในประจำปี 2562 แชร์  
21 ส.ค. 62ประกาศเจตจำนงบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปี 2562 แชร์  
18 เม.ย. 62แผ่นพับประชาสัมพันธ์การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล แชร์  
20 มี.ค. 62ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม แชร์  
20 มี.ค. 62ประกาศมาตรการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แชร์  
20 มี.ค. 62ประกาศมาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม แชร์  
20 มี.ค. 62ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของอบต.หินดาต แชร์  
20 มี.ค. 62ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันและปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั้นและประพฤติมิชอบ แชร์  
20 มี.ค. 62ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.หินดาต แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 30 รายการ
เปลี่ยนภาษา