เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
สวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์16214 พ.ย. 61
ความหมายของการจัดการความรู้11114 พ.ย. 61
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ9214 พ.ย. 61
การเขียนรายงานการประชุม10114 พ.ย. 61
ควบคุมภายในของอบต.หินดาต ปี25612976 พ.ย. 61
ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)9330 ต.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561929 ต.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563928 ต.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 25631288 ต.ค. 61
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ ื1/2561 ปีงบประมาณ 2561982 ต.ค. 61
ราคากลางโครงการจัดซื้อแผ่นยางพาราพร้อมติดตั้งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต หมู่ที่ 1 บ้านหินดาต9124 ก.ย. 61
ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านเริงกะพง9310 ก.ย. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่องการแสดงตนของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 25621263 ก.ย. 61
ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายเข้าเกาะตะลูเตา) หมู่ที่ 14 บ้านรุ่งเรืองทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 10630 ส.ค. 61
ราคากลาง โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านหนองหิน11422 ส.ค. 61
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยในตำบล หลักสูตรสเปรย์สมุนไพรไล่ยุงจากตะไคร้หอม45315 ส.ค. 61
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยในตำบล หลักสูตร การทำครีมขมิ้น56715 ส.ค. 61
ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 บ้านใหม่เริงกะพง ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร11631 ก.ค. 61
ราคากลางโครงการติดตั้งประตูเปิด - ปิดน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านเขาน้ำอุ่น ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร11323 ก.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.25611256 ก.ค. 61
ลำดับที่ 141-160 | 8/12 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB