เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองหิน (สายหน้าโรงเรียนบ้านหนองหิน) ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร1179 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเริงกะพง (สายซอบข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเริงกะพง) ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร1289 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ คสล.ระบายน้ำและกำแพงกันน้ำเซาะ หมู่ที่ 9 บ้านซับใหญ่ (จุดซอยคุ้มหัวถนน) ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร809 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านซับใหญ่ (ซอยเกตุแก้ว) ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร1009 ม.ค. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (จุดบ้านนายสุพจน์ เล็กพงษ์) หมู่ที่ 11 บ้านปางมะนาว757 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562704 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2562903 ม.ค. 62
รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 25612128 ธ.ค. 61
สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 25611828 ธ.ค. 61
ราคากลางโครงการก่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านเขาน้ำอุ่น7719 ธ.ค. 61
เปิดหมู่บ้าน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หมู่บ้านอุดมทรัพย์33914 ธ.ค. 61
ประกาศกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา827 ธ.ค. 61
โครงการทำบุญประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต ประจำปี 25613164 ธ.ค. 61
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้งขยะ การคัดแยกขยะ อย่างถูกวิธี3363 ธ.ค. 61
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ตรวจเยี่ยมและประชุมมอบนโยบาย2773 ธ.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของ อบต.หินดาต1482 ธ.ค. 61
ประชาสัมพันธ์แผนผังการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของอบต.หินดาต1562 ธ.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของอบต.หินดาต1332 ธ.ค. 61
กิจกรรม โครงการรวมพลังแกนนำเด็กและเยาวชนมุ่งสู่การเป็นแกนนำจิตอาสาในชุมชนป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น34529 พ.ย. 61
โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นไทย (ลอยกระทง ๖๑)36426 พ.ย. 61
ลำดับที่ 121-140 | 7/12 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB