เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยุวชนต้านยาเสพติด "หินดาตแชมเปี้ยนลีก ครั้งที่9" ระหว่างวันที่ 17 และ 19 กุมภาพันธ์ 25627420 ก.พ. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา เลือกสรร และขึ้นบัญชีผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง15615 ก.พ. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เพื่อเข้ารับการทดสอบภาคความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)13814 ก.พ. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ทดสอบภาคความเหมะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง13614 ก.พ. 62
ราคากลางโครงการติดตั้ง Guard rail หมู่ที่ 2 บ้านมอเจริญ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 1215 ก.พ. 62
ราคากลางโครงการปรับปรุงจุดรับบริการผู้ป่วย รพ.สต.หินดาต หมู่ที่ 1 บ้านหินดาต ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ (ตามแบบ อบต.กำหนด)1424 ก.พ. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง13930 ม.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง14330 ม.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง12330 ม.ค. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในตำบลหินดาต จำนวน 2 โครงการ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 11130 ม.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 256125124 ม.ค. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. จำนวน 2 โครงการ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ (ตามแบบ อบต.กำหนด)13921 ม.ค. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ บ้านใหม่เชียงราย ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ (ตามแบบมาตรฐานกรมทัพยากรน้ำ)10018 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 51315 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายกลุ่มวังนั้ำ) หมู่ที่ 8 บ้านอุดมทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร11314 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายรอบโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่) หมู่ที่ 8 บ้านอุดมทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร10714 ม.ค. 62
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เชียงราย ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร10914 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบล ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร8814 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายเลียบลำคลองขลุง) หมู่ที่ 1 บ้านหินดาต ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร9414 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านมอเจริญ (ซอย 40) ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร919 ม.ค. 62
ลำดับที่ 101-120 | 6/12 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB