เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2562817 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง การกำหนดจำนวนวันลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632717 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 25631917 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมนผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1/2563 ปีงบประมาณ 25631817 ก.พ. 63
ประชาสัมพันธ์งบทดลองปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563235 ก.พ. 63
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง324 ก.พ. 63
โครงการส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาระดับตำบล ประจำปี 25639724 ม.ค. 63
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 3624 ม.ค. 63
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร3724 ม.ค. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.หินดาต2624 ม.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 256312623 ม.ค. 63
สถานที่ท่องเที่ยวโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านอุดมทรัพย์315 ม.ค. 63
การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร515 ม.ค. 63
รายงานผลการดำเนินงานเรื่อร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 2562614 ม.ค. 63
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 "ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563"7413 ม.ค. 63
กิจกรรมรวมพลน้องพี่ ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day) ปี2563978 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒417 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562376 ม.ค. 63
ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่นร่วมไหว้ขอพรพระพรหมประจำหน่วยงาน เพื่อเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ประจำปี 2563953 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562223 ม.ค. 63
ลำดับที่ 21-40 | 2/12 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB