เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล43318 เม.ย. 62
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม20420 มี.ค. 62
ประกาศมาตรการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี18220 มี.ค. 62
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม22620 มี.ค. 62
ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของอบต.หินดาต23420 มี.ค. 62
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันและปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั้นและประพฤติมิชอบ17320 มี.ค. 62
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.หินดาต21020 มี.ค. 62
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ25620 มี.ค. 62
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรยุคไทยแลนด์ 4.0 ประจำปี 25622268 มี.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 256121724 ม.ค. 62
ควบคุมภายในของอบต.หินดาต ปี25612706 พ.ย. 61
ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน21516 มี.ค. 61
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 256013716 ม.ค. 61
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์15910 ม.ค. 61
ป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมกล่องแสดงความคิดเห็นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ในเขตตำบลหินดาต 14 หมู่บ้าน14010 ม.ค. 61
รูปภาพประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต26610 ม.ค. 61
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต29010 ม.ค. 61
ประกาศนโยบาย มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสฯ24510 ม.ค. 61
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับร้องเรียนร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง)12325 ก.ย. 60
ลำดับที่ 1-19 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB