เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากร ตามประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้244 มิ.ย. 63
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต4227 เม.ย. 63
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน3210 มี.ค. 63
รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 25624017 ก.พ. 63
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 6224 ม.ค. 63
การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร3615 ม.ค. 63
รายงานผลการดำเนินงานเรื่อร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 25623414 ม.ค. 63
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 25632017 ต.ค. 62
ควบคุมภายในประจำปี 25622216 ต.ค. 62
ประกาศเจตจำนงบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปี 2562521 ส.ค. 62
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล55118 เม.ย. 62
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม28120 มี.ค. 62
ประกาศมาตรการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี23320 มี.ค. 62
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม27120 มี.ค. 62
ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของอบต.หินดาต27620 มี.ค. 62
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันและปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั้นและประพฤติมิชอบ24920 มี.ค. 62
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.หินดาต26120 มี.ค. 62
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ31020 มี.ค. 62
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรยุคไทยแลนด์ 4.0 ประจำปี 25623018 มี.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 256128624 ม.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB