เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต727 เม.ย. 63
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน610 มี.ค. 63
รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2562817 ก.พ. 63
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 3624 ม.ค. 63
การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร515 ม.ค. 63
รายงานผลการดำเนินงานเรื่อร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 2562614 ม.ค. 63
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล48118 เม.ย. 62
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม25920 มี.ค. 62
ประกาศมาตรการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี20620 มี.ค. 62
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม24620 มี.ค. 62
ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของอบต.หินดาต25120 มี.ค. 62
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันและปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั้นและประพฤติมิชอบ20920 มี.ค. 62
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.หินดาต23320 มี.ค. 62
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ29020 มี.ค. 62
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรยุคไทยแลนด์ 4.0 ประจำปี 25622768 มี.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 256125124 ม.ค. 62
ควบคุมภายในของอบต.หินดาต ปี25612976 พ.ย. 61
ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน23816 มี.ค. 61
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 256016116 ม.ค. 61
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์22210 ม.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB