เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2524 ม.ค. 63
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล45918 เม.ย. 62
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม23920 มี.ค. 62
ประกาศมาตรการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี19020 มี.ค. 62
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม23520 มี.ค. 62
ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของอบต.หินดาต24420 มี.ค. 62
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันและปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั้นและประพฤติมิชอบ19420 มี.ค. 62
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.หินดาต22320 มี.ค. 62
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ27520 มี.ค. 62
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรยุคไทยแลนด์ 4.0 ประจำปี 25622518 มี.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 256123124 ม.ค. 62
ควบคุมภายในของอบต.หินดาต ปี25612846 พ.ย. 61
ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน22616 มี.ค. 61
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 256014816 ม.ค. 61
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์18910 ม.ค. 61
ป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมกล่องแสดงความคิดเห็นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ในเขตตำบลหินดาต 14 หมู่บ้าน18210 ม.ค. 61
รูปภาพประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต28010 ม.ค. 61
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต29810 ม.ค. 61
ประกาศนโยบาย มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสฯ25610 ม.ค. 61
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับร้องเรียนร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง)13325 ก.ย. 60
ลำดับที่ 1-20 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB