เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง418 ก.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง ยกเลิกการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง218 ก.ย. 63
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564716 ก.ย. 63
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นการทั่วไป เฉพาะในปี พ.ศ.๒๕๖๓716 ก.ย. 63
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต ประจำปีงบประมาณ 2563192 ก.ย. 63
ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์และส่งเสริมลดปริมาณขยะ การทิ้งขยะ การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ 2563831 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25631431 ส.ค. 63
โครงการส่งเสริมประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีงบประมาณ 25621326 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น1326 ส.ค. 63
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 ณ ห้องคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต1224 ส.ค. 63
ขยายระยะเวลารับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง1218 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การแสดงตน ของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ เพื่อขอรับเงินประจำปีงบประมาณ 2564 7018 ส.ค. 63
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น185 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง3523 ก.ค. 63
ประกาศนโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาตปลอดบุหรี่89 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90%291 ก.ค. 63
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 25632129 มิ.ย. 63
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 25632829 มิ.ย. 63
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 25632429 มิ.ย. 63
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 25633029 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/15 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB