เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90%31 ก.ค. 63
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2563129 มิ.ย. 63
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2563129 มิ.ย. 63
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563129 มิ.ย. 63
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2563229 มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต1019 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท เพื่อช่วยบรรเทาวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตรา 90% ของจำนวนภาษีที่จะต้องเสียในปี 2563 ดังนี้912 มิ.ย. 63
ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563810 มิ.ย. 63
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากร ตามประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้24 มิ.ย. 63
ประกาศนโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์74 มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2/2563 ปีงบประมาณ 2563154 มิ.ย. 63
ประกาศ นโยบายการบริหารงงานทรัพยากรมนุษย์43 มิ.ย. 63
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2563429 พ.ค. 63
ยกเลิกรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการจากหน่วยงานอื่น2526 พ.ค. 63
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง การมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนและช่วยเหลือกลั่นกรองงานในองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต1825 พ.ค. 63
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนและช่วยเหลือกลั่นกรองงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25631622 พ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน2122 พ.ค. 63
วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 ท่านนายอำเภอปางศิลาทองนำสิ่งของมอบให้อบต.เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในตำบลหินดาต6518 พ.ค. 63
"สุขใดเหล่าจะเท่าคนใจบุญ" นำสิ่งของมาเติมบุญให้พี่น้องเรา(ตู้ปันสุข)3914 พ.ค. 63
ตู้ปันสุของค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต5213 พ.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/13 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB