เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง การกำหนดจำนวนวันลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563117 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2563117 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมนผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1/2563 ปีงบประมาณ 2563117 ก.พ. 63
ประชาสัมพันธ์งบทดลองปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 มกราคม 256375 ก.พ. 63
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร824 ม.ค. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.หินดาต824 ม.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 25635323 ม.ค. 63
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 "ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563"1713 ม.ค. 63
กิจกรรมรวมพลน้องพี่ ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day) ปี2563468 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562216 ม.ค. 63
ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่นร่วมไหว้ขอพรพระพรหมประจำหน่วยงาน เพื่อเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ประจำปี 2563563 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 256293 ม.ค. 63
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5151 ม.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิ ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.)กำหนด ให้คัดเลือกฯ2618 ธ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563296 ธ.ค. 62
คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานส่วนตำบลหินดาตได้เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ที่ 5 ธันวาคม 2562 ที่อำเภอปางศิลาทอง105 ธ.ค. 62
โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นไทย (ลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๒)1328 พ.ย. 62
อบต.หินดาต ออกประชาสัมพันธ์การประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ร่วมกับโครงการอำเภอ..ยิ้ม..เคลื่อนที่ หมู่ ๕ บ้านใหม่เชียงราย921 พ.ย. 62
ประกาศเกียรติคุณ การประเมินความสะอาดการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ปี2562165 พ.ย. 62
ประกาศเกียรติคุณ การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ปี 2562125 พ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB