เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2563229 มิ.ย. 63
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2563229 มิ.ย. 63
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563229 มิ.ย. 63
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2563329 มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต1119 มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2/2563 ปีงบประมาณ 2563164 มิ.ย. 63
ประกาศ นโยบายการบริหารงงานทรัพยากรมนุษย์53 มิ.ย. 63
ยกเลิกรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการจากหน่วยงานอื่น2526 พ.ค. 63
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง การมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนและช่วยเหลือกลั่นกรองงานในองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต1825 พ.ค. 63
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนและช่วยเหลือกลั่นกรองงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25631722 พ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน2222 พ.ค. 63
วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 ท่านนายอำเภอปางศิลาทองนำสิ่งของมอบให้อบต.เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในตำบลหินดาต6818 พ.ค. 63
"สุขใดเหล่าจะเท่าคนใจบุญ" นำสิ่งของมาเติมบุญให้พี่น้องเรา(ตู้ปันสุข)3914 พ.ค. 63
ตู้ปันสุของค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต5213 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.25401812 พ.ค. 63
การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน288 พ.ค. 63
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 มีนาคม 25633110 เม.ย. 63
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562331 เม.ย. 63
งบทดลองปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563286 มี.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1/2563 ปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)3425 ก.พ. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/9 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB