เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 256291 เม.ย. 63
งบทดลองปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563126 มี.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1/2563 ปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)1625 ก.พ. 63
"กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายพระราขกุศลและน้อมรำลึกพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่2 โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ หมู่ที่8 บ้านอุดมทรัพย์"2124 ก.พ. 63
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร1620 ก.พ. 63
กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ1419 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง การกำหนดจำนวนวันลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25631317 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 25631017 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมนผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1/2563 ปีงบประมาณ 2563917 ก.พ. 63
ประชาสัมพันธ์งบทดลองปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563145 ก.พ. 63
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร1624 ม.ค. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.หินดาต1924 ม.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 256310223 ม.ค. 63
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 "ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563"4213 ม.ค. 63
กิจกรรมรวมพลน้องพี่ ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day) ปี2563798 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562256 ม.ค. 63
ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่นร่วมไหว้ขอพรพระพรหมประจำหน่วยงาน เพื่อเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ประจำปี 2563753 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562143 ม.ค. 63
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5321 ม.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิ ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.)กำหนด ให้คัดเลือกฯ3118 ธ.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB