เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ยกเลิกรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการจากหน่วยงานอื่น426 พ.ค. 63
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง การมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนและช่วยเหลือกลั่นกรองงานในองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต325 พ.ค. 63
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนและช่วยเหลือกลั่นกรองงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563822 พ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน722 พ.ค. 63
วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 ท่านนายอำเภอปางศิลาทองนำสิ่งของมอบให้อบต.เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในตำบลหินดาต818 พ.ค. 63
"สุขใดเหล่าจะเท่าคนใจบุญ" นำสิ่งของมาเติมบุญให้พี่น้องเรา(ตู้ปันสุข)1714 พ.ค. 63
ตู้ปันสุของค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต2013 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540612 พ.ค. 63
การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน128 พ.ค. 63
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต727 เม.ย. 63
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 มีนาคม 25631910 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ชาวต่างประเทศ298 เม.ย. 63
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562281 เม.ย. 63
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน610 มี.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การเลื่อนเก็บภาษีที่ดินใหม่ให้ชำระภายในเดือนสิงหาคม 2563319 มี.ค. 63
งบทดลองปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563256 มี.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1/2563 ปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)2925 ก.พ. 63
"กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายพระราขกุศลและน้อมรำลึกพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่2 โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ หมู่ที่8 บ้านอุดมทรัพย์"5524 ก.พ. 63
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร2920 ก.พ. 63
กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ2119 ก.พ. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/12 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB