นายจำรูญ กาฬภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
096-3094427

ออนไลน์ 64 คน

เยี่ยมชม 70,840 คน

ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
10 มิ.ย. 63ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
4 มิ.ย. 63ประกาศนโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ แชร์  
29 พ.ค. 63ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
18 ธ.ค. 62ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิ ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.)กำหนด แชร์  
9 ธ.ค. 62ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิ ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.) กำหนดให้คัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน แชร์  
3 ธ.ค. 62ประกาศ กำหนเนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ แชร์  
22 พ.ย. 62ข้อบัังคับอบต.หินดาตว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงาส่วนตำบลและพนักงานจ้าง แชร์  
5 พ.ย. 62แก้ไขรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิ ตามที่ คณะกรรมกลางกลางพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.)กำหนด ให้คัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ฉบับที่ 1 แชร์  
23 ต.ค. 62ประกาศ ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
6 มิ.ย. 62รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการจากหน่วยงานประเภทอื่น แชร์  
15 ก.พ. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา เลือกสรร และขึ้นบัญชีผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง แชร์  
14 ก.พ. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เพื่อเข้ารับการทดสอบภาคความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) แชร์  
14 ก.พ. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ทดสอบภาคความเหมะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง แชร์  
30 ม.ค. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง แชร์  
30 ม.ค. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง แชร์  
30 ม.ค. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง แชร์  
15 ม.ค. 62ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  แชร์  
ลำดับ 1-17 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 17 รายการ
เปลี่ยนภาษา