นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 60 คน

เยี่ยมชม 10,439 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564

30 ตุลาคม 2563 30 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2563

เพื่อรายงานการรับจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ของกองทุนฯ รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ รายงานผลการติดตามโครงการจัดบริการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงทุกกลุ่มวัย ตำบลหินดาต และพิจารณาโครงการจัดบริการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงทุกกลุ่มวัย ตำบลหินดาต ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 

เอกสารแนบ 9 ไฟล์
.213.47 KB   แสดงภาพ
.209.60 KB   แสดงภาพ
.191.83 KB   แสดงภาพ
.259.17 KB   แสดงภาพ
.280.32 KB   แสดงภาพ
.246.74 KB   แสดงภาพ
.298.19 KB   แสดงภาพ
.267.04 KB   แสดงภาพ
.262.65 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา