นายจำรูญ กาฬภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
096-3094427

ออนไลน์ 164 คน

เยี่ยมชม 53,280 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง การเก็บและขนย้ายขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรือขยะอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

15 มีนาคม 2564 17 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

เพื่อให้การจัดเก็บและขนย้ายขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรือขยะอันตรายจากชุมชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต จึงประกาศกำหนดวัน สถานที่เก็บและขนย้ายขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรือขยะอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
     1. กำหนดจัดเก็บและขนย้ายขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรือขยะอันตรายจากชุมชน 2 เดือนต่อครั้งทุกวันสิ้นเดือน โดยเริ่มจัดเก็บและขนย้ายครั้งแรกในวันที่ 31 มีนาคม 2564
     2. ให้ทุกครัวเรือนนำขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรือขยะอันตรายจากชุมชน ไปทิ้งไว้ในภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรือขยะอันตรายจากชุมชน ณ จุดรวบรวมบริเวณศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน
เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ประกาศการเก็บและขนย้ายขยะอันตราย.pdf1.69 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา