นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 102 คน

เยี่ยมชม 20,710 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
2 ก.พ. 64รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แชร์  
1 ก.พ. 64ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน แชร์  
27 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์รณรงค์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) แชร์  
22 ม.ค. 64ขอประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
9 ธ.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2564 แชร์  
7 ธ.ค. 63ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คุณวุฒิ) เพื่อเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สัมภาษณ์)  แชร์  
3 ธ.ค. 63ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด วันที่ 20 ธันวาคม 2563 แชร์  
2 ธ.ค. 63อบรมโครงการ "องค์กรปลอดบุหรี่" แชร์  
24 พ.ย. 63ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ทดสอบ เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2564 แชร์  
24 พ.ย. 63ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2564 แชร์  
16 พ.ย. 63กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาตและหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลหินดาต แชร์  
10 พ.ย. 63ประกาศเพิ่มเติมแก้ไขรายละเอียดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก/คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2564 แชร์  
2 พ.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2564 แชร์  
30 ต.ค. 63การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564  แชร์  
27 ต.ค. 63ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินปละสิ่งปลูกสร้างถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ แชร์  
20 ต.ค. 63ประชาสัมพันธ์หน่วยงานและภารกิจของกองทุนยุติธรรม แชร์  
12 ต.ค. 63ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น แชร์  
12 ต.ค. 63ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หรือบุคคลที่ประสงค์เข้าเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น แชร์  
8 ต.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
2 ต.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/11 | แสดง 20 จาก 212 รายการ
เปลี่ยนภาษา