เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้งขยะ การคัดแยกขยะ อย่างถูกวิธี

แชร์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต ได้ดำเนินโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้งขยะ การคัดแยกขยะ อย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 และศึกษาดูงาน ณ แหล่งเรียนรู้ที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการร่วมกันเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเรียนรู้การจัดการขยะจากต้นทาง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการจัดการขยะที่ยั่งยืนจากหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะ รวมถึงการกระตุ้นให้หมู่บ้าน/ชุมชน ได้มีการนำแนวคิดและความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสม เกิดความยั่งยืน จนเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดขยะในอนาคต


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB