เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยในตำบล หลักสูตร การทำครีมขมิ้น

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต ได้ดำเนินการจัดทำ“โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสในตำบล (หลักสูตร การทำครีมขมิ้น) ประจำปีงบประมาณ 2561
ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาตเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ป่วยเอดส์ ได้รู้จักและเข้าใจกระบวนการในการแปรรูป ส่งเสริมทักษะและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ได้รับแนวคิดใหม่ๆ เพื่อนำความรู้จากการฝึกอบรม มาพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB