นายจำรูญ กาฬภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
096-3094427

ออนไลน์ 148 คน

เยี่ยมชม 53,284 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมให้ความรู้การฉีดวัคซีนตามโครงการสัตว์ปลอดโลกคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

8 มีนาคม 2564 17 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้การฉีดวัคซีน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนและเร่งรัดการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้ยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี รวมถึงเพื่อสร้างอาสาสมัครป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ อสม.สาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่ตำบลหินดาต จำนวน 28 คน


ประมวลภาพกิจกรรม 13 ภาพ

เปลี่ยนภาษา