เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
โครงการขุดลอกสระสาธารณะ หมู่ที่ 8 บ้านอุดมทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชรอบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
โครงการส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาระดับตำบล ประจำปี 2563อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 "ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563"อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
กิจกรรมรวมพลน้องพี่ ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day) ปี2563อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
จ้างโครงการติดตั้งฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านมอเจริญ ตำบลหินดาต อำเภอปาฃศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชรอบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนคลังปัญญาผู้สูงอายุอบต.ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
การชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2563อบต.ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
ประชาสัมพันธ์ การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ โดยกรมบัญชีการ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 เป็นต้นไปอบต.ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
ประชาสัมพันธ์งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่นร่วมไหว้ขอพรพระพรหมประจำหน่วยงาน เพื่อเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ประจำปี 2563อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุงอบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิ ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.)กำหนด ให้คัดเลือกฯอบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 หมู่ 12 บ้านคลองมะนาวอบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประชาสัมพันธฺ์และให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประชุมพนักงานประจำเดือนธันวาคม 2562อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ในเขตตำบลหินดาต 14 หมู่บ้านอบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิ ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.) กำหนดให้คัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันอบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประชาสัมพันธ์ งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.13s. 0.75MB