เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
สรุปผลคะแนนประเมินฯ LPAอบต.ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
แบบรายงาน งส.1 (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563)อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 (เดิอนมกราคม 2563)อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
แบบรายงาน งส.1 (ประจำเดือน มกราคม 2563)อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 (เดือนธันวาคม 2562)อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 (เดือนพฤศจิกายน 2562)อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
แบบรายงาน งส.1 (ประจำเดือน ธันวาคม 2562)อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ใบยืมครุภัณฑ์อบต.ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
แบบ 3 ขออนุญาตใช้รถส่วนกลางอบต.ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไปอบต.ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
ใบประกาศเกียรติคุณผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ประจำปี 2562 อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562)อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2562 (กองคลัง)อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
แบบรายงาน งส.1 (ประจำเดือน ตุลาคม 2562)อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินอบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.12s. 0.50MB