เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ใบยืมครุภัณฑ์อบต.ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
แบบ 3 ขออนุญาตใช้รถส่วนกลางอบต.ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไปอบต.ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
คำร้องทั่วไปอบต.ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการคู่มือประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ จำนวน 12 คู่มือ (ประจำเดือนตุลาคม 2561 - เมษายน 2562) ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
รายงานสรุปผลสอบถามความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรต่อองค์กรปีงบประมาณ2562อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบพ.ศ.2561-พ.ศ.2563) ครั้งที่ 1/2562 ปีงบประมาณ 2562อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2562)อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน)อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
รายงานสรุปการติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี (รอบ 6 เดือน) รอบที่ 1 / รอบที่ 2อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
สรุปรายงานผลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบที่ 2 (1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561)อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
แผนการดำเนินงาน ปี 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประกาศการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
งบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2562 (กองสาธารณสุข)อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2562 (สำนักปลัด)อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.07s. 0.50MB