นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 53 คน

เยี่ยมชม 20,659 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
5 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาตประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564
5 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาตขอประชาสัมพันธ์ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2564 (ชำระภาษีในเดือนมิถุนายน 2564)
5 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาตคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานส่วนตำบลหินดาตได้เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ที่ 5 ธันวาคม ณ ที่อำเภอปางศิลาทอง
5 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาตITA2564 (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ)
1 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาตงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
22 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาตรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
19 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาตโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement :e-GP) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค
19 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาตการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563
10 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตกประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างโดมหลังคาสูง อบต.ลานดอกไม้ตก ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาตโครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ชั้น หมู่ที่ 2 บ้านมอเจริญ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร
4 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาตงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
4 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาตประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร (ลำคลองวังตาพูนเชื่อมคลองล็อค 2) หมู่ที่ 14 บ้านรุ่งเรืองทรัพย์
2 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาตรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.หินดาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาตรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
1 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาตข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
28 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตกโครงการก่อสร้างโดมหลังคาสูง อบต.ลานดอกไม้ตก ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตกโครงการก่อสร้างโดมหลังคาสูง อบต.ลานดอกไม้ตก ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาตประชาสัมพันธ์รณรงค์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
27 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาตประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จัดซื้อรถเข็นผ้าเปื้อน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินดาต องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร
22 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาตจัดซื้อเครื่องเสียงไร้สายพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๑๔ บ้านรุ่งเรืองทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/5 | แสดง 20 จาก 100 รายการ
เปลี่ยนภาษา