นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 63 คน

เยี่ยมชม 20,662 คน

คำสั่ง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 พ.ค. 63คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง การมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนและช่วยเหลือกลั่นกรองงานในองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต แชร์  
22 พ.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน แชร์  
22 พ.ค. 63 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนและช่วยเหลือกลั่นกรองงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
14 ธ.ค. 61คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง การมอบอำนาจการตัดสินใจ แชร์  
2 ต.ค. 61 คำสั่ง การแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจตามแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 แชร์  
ลำดับ 1-5 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 5 รายการ
เปลี่ยนภาษา