นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 61 คน

เยี่ยมชม 19,500 คน

การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 ม.ค. 6310. มีการนำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ แชร์  
14 ม.ค. 639. มีระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้ แชร์  
13 ม.ค. 63 8. มีการนำระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร (เช่น การลดขั้นตอนและการอำนวยความสะดวกแก่พนักงานและผู้รับบริการภายในองค์กร หรือลดต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการให้บริการ) แชร์  
10 ม.ค. 637. ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรได้ แชร์  
9 ม.ค. 636. มีระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรอย่างครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน แชร์  
8 ม.ค. 635. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและที่บุคลากรทุกคนมีอยู่ (Competency Inventory) แชร์  
7 ม.ค. 634. มีการนำระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน แชร์  
6 ม.ค. 633.มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร และจัดการความเสี่ยง แชร์  
3 ม.ค. 632. มีระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย แชร์  
2 ม.ค. 631. มีระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมิลผลการดำเนินงานขององค์กร แชร์  
18 เม.ย. 62สวัสดิการผู้สูงอายุ/ผู้พิการ แชร์  
18 เม.ย. 62การเขียนรายงานการประชุม แชร์  
21 ม.ค. 62เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ แชร์  
10 ม.ค. 62ความหมายขององค์ความรู้ แชร์  
ลำดับ 1-14 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 14 รายการ
เปลี่ยนภาษา