นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 360 คน

เยี่ยมชม 21,636 คน

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)

การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563

19 กุมภาพันธ์ 2564 14 ครั้ง นิภาพร ทองศรี แชร์  

คะแนนรวม LPA ประจำปี 2563 จำนวน 4 ด้าน 

1. ด้านการบริหารจัดการ                                   คะแนน 95.45

2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา      คะแนน 100

3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง        คะแนน 77.27

4. ด้านการบริการสาธารณ                               คะแนน 93.69


เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ผลการประเมิน LPA ปี 2563.pdf779.53 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา