นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 70 คน

เยี่ยมชม 19,456 คน

คู่มือประชาชน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 ม.ค. 59การรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ แชร์  
8 ม.ค. 59การชำระภาษีบำรุงท้องที่ แชร์  
8 ม.ค. 59การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน แชร์  
8 ม.ค. 59การชำระภาษีป้าย แชร์  
8 ม.ค. 59การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ แชร์  
8 ม.ค. 59การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แชร์  
8 ม.ค. 59การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ แชร์  
8 ม.ค. 59การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตามพรบ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา แชร์  
8 ม.ค. 59การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตามพรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499กรณีผู้จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา แชร์  
8 ม.ค. 59การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตามพรบ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา แชร์  
8 ม.ค. 59การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่2ขั้นตอนออกใบอนุญาต) แชร์  
8 ม.ค. 59การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนำ้มัน(ระยะที่1ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอระบใบอนุญาต) แชร์  
5 ม.ค. 59คู่มือประชาชน แชร์  
ลำดับ 1-13 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 13 รายการ
เปลี่ยนภาษา